Molenstichting Onderdendam staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI-stichtingen gegevens openbaar maken teneinde het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. De regelgeving wil dat die informatie openbaar wordt gemaakt via een internetsite.

Met deze site willen wij aan  de verplichtingen voldoen. Molen Hunsingo bestaat dankzij subsidies en ook met het onderhoud is gemeenschapsgeld gemoeid. De twee andere inkomstenbronnen zijn pachtgelden (verhuur restaurant) en – niet in de laatste plaats – bijdragen van onze donateurs: de inwoners van Onderdendam.

  • RSIN / fiscaal nummer ANBI:  8147 14687
  • De stichting telt drie bestuursleden. Zij ontvangen  geen vergoedingen voor de werkzaamheden. Alle bestuursleden zijn zoals de eigen regels voorschrijven woonachtig in Onderdendam.
  • Het beleidsplan, nvt
  • De doelstelling van de stichting is het instandhouden van Molen Hunsingo te Onderdendam. Het verpachten van de molen aan (een) derde(n) is daartoe een middel om eigen inkomsten te genereren. De inkomsten komen uitsluitend ten goede aan onze doelstelling.
  • Financiële verantwoording jaarverslag 2020
  • Verslag van uitgeoefende activiteiten, nvt